נזקי גוף כתוצאה מרשלנות ותאונות

נזקי גוף עלולים להיגרם כתוצאה ממגוון של מנגוני פציעה, כגון:
1. נפילה כתוצאה ממכשול - נפילה ברחוב כתוצאה ממהמורה/ בור או עמוד שלא נוסר כהלכה.
2. נפילה כתוצאה מהחלקה - נפילה כתוצאה מהחלקה על רצפה רטובה או מזוהמת.
3. נפילה במדרגות שאינן תקניות - פציעות שנגרמות כתוצאה מאי הקפדת הגורם המתכנן או המבצע של המדרגות, אי הצבת מעקה כנדרש וכדו'.
4. מוצרים מסוכנים - למשל, כתוצאה משימוש בכלי עבודה שונים, פגיעה כתוצאה ממוצרים חשמליים שמתלקחים ועוד.
5. חומרים מסוכנים - פגיעות כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים, פגיעה כתוצאה מריאקציה כימית, פליטות גזים מסוכנים, חומרים מסרטנים ועוד.
6. פגיעות בעלי חיים - נשיכות/ הכשות ופגיעות נוספות הנגרמות על ידי בעלי חיים.
7. ועוד מנגנונים רבים.
בכדי לבסס תביעה בגין נזקי הגוף, יש למצוא את הגורם האחראי לקרות אירוע הנזק (באופן בלעדי או תורם), ולבסס את אחריותו לקרות האירוע, בין אם בשל התרשלות, מחדל או הפרת חובה שהייתה מוטלת על המזיק, חובה שנועדה למנוע תאונות כגון אלו שארעו.